Page 17 - Flora magazin 201501

Basic HTML Version

17
13. Külföldről gyűjtőkamionnal érkezik az áru. A rendszám nem
ismert a feladás pillanatában, az is előfordulhat, hogy az árut
útközben többször átrakják egy másik kamionra. Mi a teendő?
A rendszámadatot legkésőbb a termék gépjárműre történő felra-
kodásának megkezdéséig kell bejelenteni az EKAER-felületen. A
nemzetközi fuvarozóvállalkozások tudják, hogy minden ország-
nak megvannak a maga szabályai, hozzá fognak szokni, hogy a
rendszámokat megadják. Átrakodás esetén lehet a rendszámokat
módosítani. A rendszerben mindig a valós adatnak kell szerepelni.
14. A súlymeghatározás egy faiskolai árunál nehéz. Mennyire
veszik szigorúan az eltérést?
Az ellenőrzést végző pénzügyőrök számára ismert, hogy vannak
termékek, ahol súlyváltozás léphet föl. A bejelentésre kötelezett
súlyadatot (tömeget), legkésőbb a lerakodáskor (mivel a súly mó-
dosítható adat), az ismert értéken kell bejelenteni.
15. Növények bizományosi értékesítése esetén mi a teendő?
Belföldi viszonylatban ez saját árumozgatásnak számít. Amíg
nincs termékértékesítés, nem EKAER-köteles.
16. A növényszállító CC-kocsik és raklapok jelentős súllyal bír-
nak, nem kerülnek eladásra sem, és saját tulajdonban marad-
nak. Beleszámítanak a súlyba?
Mivel csak a dísznövények kerülnek értékesítésre, azok tömegét
kell bejelenteni. A kocsik saját tulajdonban maradnak, így a súly-
eltérés megmagyarázható.
17. Egy faiskola más termelőtől vásárol tovább értékesíteni kí-
vánt árut. A tovább értékesítés EKAER-köteles?
Nem. Akitől vette az árut, ott történt meg a nem végfelhasználó
részére történő, első belföldi adóköteles termékértékesítés.
18. Mi a helyzet az őstermelőtől vásárolt áru tovább értékesíté-
sével?
Mivel az őstermelő nem folytat adóköteles termékértékesítést,
áruja tovább értékesítésekor valósul meg az első, belföldi adókö-
teles termékértékesítés.
19. Növényimportnál milyen áron számítják a kockázati bizto-
síték értékét?
Az előző év utolsó napján érvényes árfolyam szerint.
20. Ha a megrendelt árut a fuvarozó 3 kamionban hozza, majd
Magyarországon pakolja össze egy szállítmányba. Mi a teendő?
Az árut, amíg 3 kamionban van, fuvareszközönként kell kezelni. A
szerint kell megkérni a súly- és értékadatokat. A címzett igényli az
EKAER-számot. Ha időközben megvalósul az átrakodás, a címzett
bejelenti, hogy átrakodás és rendszámváltás történt. Az EKAER-
szám végigkíséri a szállítmányt.
21. Egy termesztő faiskolai árudának ad el növényt a saját telep-
helyén. Nem szállít, tőle viszik el az árut. Ki a bejelentő?
Jelenleg, ha „utcáról betérő” vevőnek adja el az árut, nem EKAER-
köteles, mert nem közvetlenül szállítással egybekötött termékér-
tékesítés történik. Ha előre tudja, kinek adja el az árut (megrende-
lés), még ha azt a vevő szállítja is el, az eladónak EKAER-számot
kell kérni.
22. A súlyt sok esetben csak megtippelni lehet a faiskolában. Mi
a teendő?
A jogszabály szerint a tömeget a lehető legpontosabban meg
kell adni.
23. Termesztőtelepről a piacra szállított áru EKAER-köteles-e?
Attól függ, van-e rá vevő vagy nincs. Ha nem valósul meg az
adott közúti fuvarozáshoz kapcsolódó termékértékesítés, akkor
nem is minősül adóköteles termékértékesítésnek. Nem kell hoz-
zá azonosítószám belföldi relációban. Ha az árura megrendelés
van, és azt szállítja a piacra, van mögötte termékértékesítés, így
EKAER-köteles.
24. A szabadpiaci értékesítésből megmaradt áru visszaszállítása
esetén mi a teendő?
A piacon el nem adott áru visszaszállítása a kertészetbe belföldi
viszonylatban nem bejelentésköteles.
25. A kötelező bejelentés elmulasztása milyen szankcióval jár?
A bejelentési kötelezettség hiánya, illetve a bejelentési köte-
lezettség hibás, hiányos vagy valótlan adattartalmú teljesítése
esetén a fuvarozott termék igazolatlan eredetűnek minősül. Az
igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig az Adó- és Vám-
hatóság mulasztási bírságot szabhat ki.
Arra a kérdésre, hogy miért kerültek a dísznövények a koc-
kázatos élelmiszerek körébe, a Nemzetgazdasági Minisztérium
Adó- és Vámigazgatási Főosztály Adóigazgatási Osztályának
munkatársa elmondta: Az 51/2014 NGM-rendeletben meghatá-
rozott kockázatos élelmiszerek és az egyéb kockázatos termékek
köre a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján kerültek megha-
tározásra, vámtarifaszámok szerinti bontásban.
Válaszában hangsúlyozta, nem a kkv-szektor ellehetetlení-
tése a szabályozás célja, ugyanakkor – tette hozzá – Magyar-
országon az áfa megfizetésével összefüggő visszaélések olyan
szintet értek el, amit meg kell állítani. Amennyiben ez a célkitű-
zés megvalósul, a kertészetek piaci helyzete és pozíciója is erő-
södik a jövőben.
Arra a kérdésre, hogy a szabályozásban rögzített értékhatárok
a kertészek számára kedvezően változnak-e, az a válasz hangzott
el, hogy az ellenőrzési tapasztalatok a megismert értékhatárokat
indokolják a rendszer indulásakor. A jelenlévők megnyugtatására
azonban kiemelte: azért vesznek részt az EKAER-t ismertető fóru-
mokon, hogy a felmerülő kérdéseket, problémákat megismerjék.
Az így megszerzett információkat a minisztérium vezetői szinten
kívánja hasznosítani, és indokolt esetben a felvetések alapján sor
kerülhet a szabályok módosítására is.
www.florahungaria.hu
|
Szakmai információ